Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών της Κένυας

 

export promotion council

Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών (Export promotion Council), είναι ο κύριος Οργανισμός προώθησης εμπορίου της Κένυας. Ιδρύθηκε στις 19 Αυγούστου του 1992 με σκοπό την προώθηση των εξαγωγών. Βοηθώντας τους εξαγωγείς καθώς και τους παραγωγούς εξαγώγιμων προϊόντων, να υπερβούν τα εμπόδια που περιόριζαν τις εξαγωγές, επετεύχθησαν υψηλότεροι ρυθμοί εξαγωγών, αύξηση της εισροής συναλλάγματος και συνεπώς, ουσιαστική ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας.

συγκεκριμένα, οι λειτουργίες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:

  • να θέτει τους στόχους για τις κενυάτικες εξαγωγές και να ενθαρρύνει τους εξαγωγείς να τους πετύχουν,
  • να ελέγχει συνεχώς τον όγκο και το ρυθμό των εξαγωγών,
  • να προσελκύει επενδύσεις προς όφελος του εξαγωγικού τομέα,
  • να αναδεικνύει νέες αγορές και να ενθαρρύνει τους εξαγωγείς προς τις νέες κατευθύνσεις,
  • να προωθεί στους πολίτες την ιδέα της αναγκαιότητας για αύξηση των εξαγωγών,
  • να παρέχει κάθε είδους βοήθεια ως προς τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Το Συμβούλιο επιτυγχάνει τους προαναφερθέντες στόχους μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων όπως, Ανάπτυξη και Προώθηση Εξαγωγικών Αγορών, Παροχή Εμπορικών Πληροφοριών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών,  Διευκόλυνση Πολιτικών Έρευνας και Εμπορίου, Ανάπτυξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και μεσολάβηση μεταξύ των υπηρεσιών της Αφρικανικής Ασφαλιστικής Εμπορίου (Africa Trade Insuarance – ATI). Αυτές οι δραστηριότητες καθώς και η προώθηση εμπορίου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με στρατηγικό πλαίσιο του Συμβουλίου, σε συνεργασία με οργανισμούς υποστήριξης εμπορίου και άλλα έξυπνα δίκτυα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο κ. Hudson Aluvanze

Ιστοσελίδα: http://www.epckenya.org/