ALPHA BUSINESS COMPANY ΕΠΕ (ABC)

ABC

Η εταιρεία μας, δια των διακεκριμένων στελεχών και συνεργατών της, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες σε κάθε επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί – καθ’ οιονδήποτε τρόπο – στην χώρα της Κένυας, είτε δια της εγκαταστάσεώς της επί τόπου είτε δια της εξ αποστάσεως συνεργασίας της με τοπικές επιχειρήσεις.

Ήδη προ πενταετίας, η εταιρεία μας, αντιλήφθηκε ότι οι συνθήκες στην Κένυα διαμορφώνονταν ιδιαιτέρως πρόσφορες για πάσης φύσεως επενδύσεις με υψηλότατες αποδόσεις. Σήμερα έχει δικαιωθεί για τις προβλέψεις της από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που η συγκεκριμένη χώρα εμφανίζει. Έχοντας ωστόσο συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε κάθε αλλοδαπός επιχειρηματίας, που θα αποφάσιζε να επενδύσει στη χώρα αυτή, χωρίς να διαθέτει την αναγκαία υποδομή σε πληροφορίες, συνεργάτες και εν γένει γνωριμίες, η εταιρεία μας δραστηριοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να οργανώσει ένα υψηλού επιπέδου δίκτυο συνεργατών στην Κένυα, δια του οποίου δύναται πλέον η ίδια, για λογαριασμό των επενδυτών, α) να προβαίνει σε επιστημονική έρευνα της Κενυάτικης αγοράς προς αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα β) να εξασφαλίζει πλήρη νομική, φορολογική και διοικητική κάλυψη στους επενδυτές αυτούς, από της εγκαταστάσεώς τους στην Κένυα και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων και γ) να επιλύει κατά τρόπο νόμιμο, έγκυρο και άμεσο κάθε εν γένει πρόβλημα που τυχόν ανακύπτει κατά την δράση των αλλοδαπών αυτών επενδυτών στη χώρα.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται έναντι απολύτως προσιτών και δίκαιων αμοιβών. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η σταθερή συνεργασία μας, στη βάση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που σταδιακά επιτυγχάνεται, με σοβαρές και αξιόπιστες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Κένυα και είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα της Κένυας και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Ι.          Στρατηγικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 1. Έρευνα αγοράς προς εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.
  • Διαμεσολάβηση στην ανεύρεση αξιόπιστων επιχειρηματιών προς συνεργασία ή/και δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (Joint Ventures)
  • Πλήρης έλεγχος νομιμότητας, βιοσιμότητας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.
  • Σχεδιασμός marketing (εταιρική εικόνα και ταυτότητα, ανάπτυξη δικτύου συνεργατών κ.λπ.)
 2. Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός προς επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας με το μικρότερο κόστος
  • Μελέτη και πρόταση οργανωτικής δομής της επιχείρησης
  • Οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναμικού
 • Πρόσληψη προσωπικού με όλες τις νόμιμες διαδικασίες
 • Εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού
 • Συντονισμός και παρακολούθηση αυτού
 • Πληρωμές των υπαλλήλων
  • Πρακτική διοικητική υποστήριξη δια της εξασφάλισης:
 • Έδρας της νέας επιχείρησης
 • Νομίμου εκπροσώπου αυτής στην Κένυα
 • Γραμματειακής υποστήριξης
 1. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
  • Συμφέρουσες προτάσεις χρηματοδότησης
  • Παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και κρατικών επιχορηγήσεων

ΙΙ.         Φορολογικός Σχεδιασμός και Πλήρης Λογιστική & Τελωνειακή Υποστήριξη

 1. Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης
 2. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης
  • Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου προς εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
  • Καθημερινή λογιστική υποστήριξη
  • Σύνταξη και υποβολή ετήσιων δηλώσεων
 3. Υπηρεσίες Τελωνειακών Διεκπεραιώσεων

ΙΙΙ.        Πλήρης Νομική Κάλυψη

 1. Κατά την εγκατάσταση της επιχείρησης
  • Επιλογή της καταλληλότερης για την επιχείρηση νομικής μορφής
  • Σύσταση και καταχώρηση νομικών προσώπων πάσης μορφής στα κρατικά μητρώα
  • Σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας (συμφωνίες μετόχων, συνεργατών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων κ.λπ.)
  • Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις ήδη υπαρχουσών εταιρειών
  • Έρευνα για όλες τις απαιτούμενες για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα διοικητικές άδειες
  • Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αυτών διοικητικών αδειών
  • Κατοχύρωση της εταιρικής ταυτότητας και εικόνας και προστασία αυτής
  • Συνδρομή στην εξασφάλιση αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς συνεργάτες και στελέχη και στην ανανέωσή τους
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης της εκάστοτε επιχείρησης
  • Πλήρη υποστήριξη στην τήρηση των νομίμων υοχρεώσεων των εταιρειών (τήρηση πρατικών Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.)
  • Σύνταξη συμβάσεων κάθε είδους που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Νομικές συμβουλές για κάθε θέμα δια έγκυρων και επίσημων γνωμοδοτήσεων
  • Αντιμετώπιση πάσης φύσεως εμπλοκών δια της εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων (πολιτικών, διοικητικών, ποινικών), διαιτητών και διοικητικών αρχών

Όλες οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και ανάλογες των απαιτήσεων των σοβαρών επιχειρηματιών, στους οποίους απευθυνόμαστε.